Facebook

PSL Powiat Łaski

Facebook

Kalendarium

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Galeria

Statystyki

 • Wszystkich wizyt: 152133
 • Dzisiaj wizyt: 4
 • Wszystkich komentarzy: 186

zarząd

Wtorkowe posiedzenie Zarządu ZPP

1

30 września br. odbyło się dziesiąte posiedzenie Zarządu IV kadencji Związku Powiatów Polskich w Warszawie z udziałem Starosty Łaskiego, Cezarego Gabryjączyk.

W trakcie wtorkowego spotkania członkowie zarządu tradycyjnie przyjęli sprawozdanie z działalności prezesa ZPP w okresie pomiędzy posiedzeniami oraz przedyskutowali i wypracowali opinie w sprawach dotyczących działalności powiatów.

Jednym z pierwszych punktów było omówienie procesu legislacyjnego w zakresie spraw dotyczących samorządu powiatowego przy udziale Posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego – przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

- W dalszej części spotkania wypracowano m.in. stanowisko zarządu w sprawie niedofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty oraz stanowisko dotyczące przystąpienia ZPP do realizacji projektu mającego na celu podniesienie sprawności administracyjnej obsługi procesów inwestycyjnych – relacjonuje Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk.

Kolejnym punktem obrad były sprawy dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie zarząd wspólnie z Prezesem NFZ Tadeuszem Jędrzejczakiem omówił kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w świetle zmian przepisów wchodzących w życie w latach 2014-2015.

Jednym z ostatnich punktów była informacja o wykonaniu budżetu Związku Powiatów Polskich w pierwszej połowie 2014 roku, a także sprawozdanie z prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które złożył przewodniczący komisji Cezary Gabryjączyk.

Wykonanie budżetu Powiatu Łaskiego za 2013 rok

Budżet Powiatu Łaskiego na 2013 rok został uchwalony 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Powiatu Łaskiego Nr XXVII/242/12. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian zarówno po stronie dochodów, wydatków i przychodów.

Wartość planu ogółem po wprowadzonych zmianach stosownymi uchwałami to kwoty:

- dochody 39.770.678 zł

- wydatki 60.312.414 zł

- przychody 21.009.382 zł

- rozchody 467.646 zł

Dochody na dzień 31.12.2013 r. zamknęły się kwotą 40.694.978,68 zł co stanowi 102,3 % planu czyli wpłynęły 924 tyś. zł ponad plan.

Zrealizowano następujące dochody:

- dochody własne 12.108.419,30 zł tj. 111 % planu

- subwencje 19.563.846,00 zł tj. 100 % planu

- dotacje 7.392.431,71 zł tj. 99 % planu

- środki pozyskane 1.630.281,67 zł tj. 86 % planu

Znacznie wyższe od planowanych były wpływy ze sprzedaży majątku Powiatu o 430 tyś zł. Natomiast niezrealizowanie planu dochodów dotyczyło m.in.: dotacji celowych od innych jst na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Łaskiego.

Wydatki

Planowane wydatki budżetu Powiatu zostały zrealizowane na kwotę 53.991.952,37 zł czyli 89,5% planu w tym:

- wydatki majątkowe 1.860.203,30 zł tj. 82 % planu

- wydatki bieżące 51.518.642,94 zł tj. 90 % planu

- wydatki bieżące ze środków UE 613.106,13 zł tj. 90 % planu

Niewykonanie planu wydatków wynikało przede wszystkim z rozliczenia zobowiązań przyjętych przez Powiat w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z o.o. oraz z oszczędności na wydatkach majątkowych i bieżących, z nieuruchomienia niektórych zadań i niepełnego wykorzystania dotacji z UE.

Warto przypomnieć, że udzielona Powiatowi Łaskiemu pożyczka z budżetu państwa w ramach prowadzonego postępowania naprawczego, która wpłynęła na konto Powiatu 14 listopada 2013 r. w kwocie 18.940.528 zł, została wykorzystana zgodnie z umową pożyczki czyli na spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 217).

Przejęte przez Powiat zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem do umowy pożyczki na kwotę 16.044.299,88 zł.

Ponadto ze środków własnych Powiatu na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ w Łasku została wydatkowana w 2013 r. kwota 637.546,47 zł.

W dniu 27 grudnia 2013 r. Powiat Łaski dokonał zwrotu niewykorzystanej części pożyczki w kwocie 2.896.228,12 do Ministerstwa Finansów. Zwrot wynikał przede wszystkim z umorzenia części zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz wobec PFRON (prawie 2,1 mln zł). Ponadto zawarliśmy ugody z 82 wierzycielami, którzy również zrezygnowali z części swoich należności na kwotę 202.356,06 zł.

Dokonany zwrot spowodował zmniejszenie o kwotę 2.896.228,12 zł kapitału pożyczki do spłaty przez Powiat do kwoty ogółem 16.044.299,88 zł. Pozwoliło to na aneksowanie umowy pożyczki i zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu zaoszczędzone środki z tytułu niższych rat kapitałowych oraz odsetek w kolejnych latach zostały przeznaczone na infrastrukturę drogową.

Warunkiem pozyskania pożyczki z budżetu państwa na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Łasku było wprowadzenie Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego. Władze powiatu zgodnie z uchwałą nr XXIX/256/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 7 marca 2013 r. wprowadziły Program Postępowania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego, zmieniony Uchwałą XXXII/274/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r., w którym poza wydzierżawieniem szpitala wdrożyły następujące działania poprawiające sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012 -2028, których łączne efekty oszacowano w kwotach jak niżej poprzez zmniejszenie wydatków na:

- bieżące utrzymanie dróg – 8.444.175 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.531.450 zł

Razem efekty finansowe programu postępowania naprawczego to 12.975.625 zł.

Program naprawczy jest opracowaniem, które zawiera analizę stanu finansów powiatu, plan przedsięwzięć naprawczych, efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych wraz uzasadnieniem.

Pomimo realizacji programu postępowania naprawczego zostały wygospodarowane środki na zadania inwestycyjne, na które w 2013 roku przeznaczyliśmy kwotę 1.838.385 zł, a źródłem ich pokrycia były:

- środki własne Powiatu 89 % 1.642.756 zł

- środki pozyskane ( dotacja z FOGR i ŁUW w Łodzi oraz z Gminy Łask, Buczek i

Wodzierady) 11 % 195.629 zł

W zakresie poprawy jakości dróg powiatowych wydatkowano 1. 818.385,99 zł tj. 98,9 % wszystkich wydatków inwestycyjnych a zrealizowano m.in.:

 • Przebudowę drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego – 854 098,03 zł,
 • Przebudowę drogi powiatowej Nr 2301E Sędziejowice – Buczek na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 483 do obiektu mostowego tj. na długości 410 m, ul. Zielona w Buczku – 242 597,70 zł,
 • Przebudowę drogi powiatowej Nr 2321E Borszewice – Bałucz – Anielin na odcinku od km 0+000 do km 0+902 – 281 794,39 zł
 • Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice od km 0+525 do km 1+216 – 198 893,45 zł,
 • Remont drogi powiatowej Wronowice – Kolumna – 182 038,68 zł,
 • Remont chodnika przy ul. Wileńskiej – 58 963,74 zł

Natomiast w ramach wydatków bieżących w zakresie infrastruktury drogowej zostały zrealizowane m.in.:

- remont drogi Grabia-Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice 352.429,80 zł

- zakup kostki brukowej – chodnik Zawady 20.820,04 zł

- remont najazdów kolejowych (ul. Lutomierska i ul. Sportowa) 34.777,70 zł

- profilowanie dróg gruntowych i poboczy (Jamborek, Bałucz-Anielin, Kiki-Mauryców) 27 711,60 zł

- wycinka drzew i zakrzaczeń 18.540,16 zł

- oznakowanie poziome ulic 9.330,92 zł

- remont wpustów i przepustów 42.153,76 zł

- przeglądy mostów i dróg 7 000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg 285.555,92 zł

- kosztorysy inwestorskie i projekty budowlane 43 050,00 zł

- zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg 263 604,16 zł

- odmulanie rowów 43.468,20 zł

Razem 1.148.442,26

W 2013 roku na utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Łaskiego poniesione zostały wydatki na kwotę ogółem 2.944.789 zł.

W minionym roku z dotacji oraz środków pozyskanych zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę 21.818 zł. Dokonano zakupu dwóch kserokopiarek i laptopa oraz sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

 Warto przypomnieć, że w minionym roku zostały pozyskane środki w wysokości 1 630.282 zł, w tym m.in:

1) wpłynęły środki z EFS na realizację projektów: 734.441 zł

„Szansa na godne życie”, „Impuls IV”, „Impuls V” „Leonardo da Vinci”

2) otrzymaliśmy dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w 9.000 zł

Łodzi na zakup kserokopiarki oraz laptopa dla PINB w Łasku

3) w ramach porozumień od j.s.t otrzymaliśmy środki z:

• Gminy Łask na „Przebudowę drogi Nr 2319 E Łask, ul. Batorego” 20.000 zł

• Gminy Wodzierady na „Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice od km 0+525 do km 1+216″ 20.000 zł

• Gminy Buczek na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2301E Sędziejowice – Buczek” 54.249 zł

4) otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 107.310 zł w ramach FOGR z przeznaczeniem na:

a) Przebudowę drogi powiatowej Nr 2321E Borszewice – Bałucz – Anielin na odcinku od km 0+000 do km 0+902 101.380 zł

b) Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 5.930 zł

5) otrzymaliśmy środki z NFOŚiGW z tytułu złomowania pojazdów 8.000 zł.

Ponadto na konto Powiatu wpłynęły środki z PFRON na „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osoba na wózku inwalidzkim” w kwocie 150.000 zł. Zgodnie z umową zostaną one wykorzystane w 2014 r.

W 2013 roku budżet Powiatu Łaskiego zasiliły przychody w kwocie 19.837.155 zł, w tym pożyczka z budżetu państwa w wysokości 16.044.300 zł, a pozostałe to wolne środki i nadwyżka z 2012 roku. Pożyczka została wykorzystana na spłatę przejętych przez Powiat Łaski zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku, a nadwyżka i wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Spłaty rat kredytów i pożyczek czyli rozchody stanowiły kwotę 422.646 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2013 roku to kwota 25.796.628,57 zł, na które składają się :

1) wcześniej zaciągnięte przez Powiat Łaski kredyty i pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 1.364.575,67 zł

2) pożyczka z budżetu państwa na spłatę w 2013 roku zobowiązań SP ZOZ w Łasku 16.044.299,88 zł

3) zobowiązania przejęte przez Powiat Łaski w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do spłaty w latach 2014-2027 8.387.753,02 zł

Na 31.12.2013 r. w związku z przejęciem zobowiązań SP ZOZ w Łasku Powiat Łaski osiągnął 12.251 tyś. deficytu operacyjnego, przy planowanych 20.541 tyś zł, czyli 65 % planu. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione za 2013 r. (odpowiednio 2,99 i 42,8) a także w latach 2014-2028 pomimo przejęcia przez Powiat zobowiązań SP ZOZ w Łasku.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łaskiego z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2013 rok otrzymało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz RIO w Łodzi.

Zarząd Powiatowy PSL w Łasku

21 lutego 2014 r. w siedzibie PSL w Łasku odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W trakcie spotkania Prezes ZP PSL w Łasku Cezary Gabryjączyk omówił bieżącą sytuację polityczną w kraju i regonie oraz przygotowania do kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Zarząd powołał również Powiatowy Sztab Wyborczy, który w okresie kampanii będzie spotykał się regularnie i koordynował działania wyborcze na terenie Powiatu Łaskiego.

Posiedzenie Zarządu ZPP

Dziś wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Krajowego Związku Powiatów Polskich w Warszawie. W spotkaniu, udział wziął również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisław Kalemba.

 Wspólnie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi członkowie Zarządu ZPP omówili i przedyskutowali:

 • przedsięwzięcia dotyczące samorządów lokalnych w Programie Operacyjnym Rozwój Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,
 • instrumenty wsparcia wiejskich obszarów funkcjonalnych, zdefiniowanych w Krajowej Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030,
 • wsparcie dla szkół rolniczych i leśnych prowadzonych przez resort i samorządy powiatowe,
 • możliwość współpracy resortu rolnictwa i rozwoju wsi oraz Związku Powiatów Polskich w projektach kierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich.

W dalszej części spotkania omówiliśmy idee wystąpienia przez Związek Powiatów Polskich z inicjatywą nowelizacji przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. W trakcie dyskusji omówiliśmy siedem kluczowych – zdaniem ZPP - problemów, jakie wynikają z praktyki stosowania obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do informacji publicznej.

 –

W Łasku natomiast odbyły się III Powiatowe Targi Edukacyjne. Pod moją nieobecność, oficjalnego otwarcia targów dokonali Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego oraz Naczelnik Wydział Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łasku Małgorzata Mysur. Więcej na ten temat na stronie Powiatu Łaskiego.

Warto nadmienić, że już 26 marca 2014 r. w Łasku odbędą się I Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych organizowane przez Społeczną Akademię Nauk, które objąłem patronatem.

 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi

W czwartek 13 lutego 2014 roku w powiecie opoczyńskim odbyło się posiedzenie Prezydium ZW PSL oraz Zarząd Wojewódzki PSL. Obradom przewodniczył Prezes ZW PSL w Łodzi Kol. Mieczysław M. Łuczak.

Tematem głównym obu posiedzeń były zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. Poruszane były kwestie sztabów wyborczych, planów na kampanie wyborczą oraz listy kandydatów w najbliższych wyborach. Omówiono również bieżącą sytuację polityczną zarówno na szczeblu krajowym jak i wojewódzkim.

Spotkanie opłatkowe PSL w Łasku

Świąteczna, koleżeńska atmosfera towarzyszyła ostatniemu w bieżącym roku wspólnemu posiedzeniu Zarządu Powiatowego i Zarządu-Miejskiego Gminnego PSL w Łasku.

Początek spotkania poświęcony został omówieniu bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej w powiecie, województwie i kraju. Po kilku minutach dyskusji zamknięta została części oficjalna posiedzenia i rozpoczęło się spotkanie opłatkowe.

Wimieniu swoim, jak i Prezesa ZW PSL w Łodzi Mieczysława Marcina Łuczaka oraz Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Janusza Piechocińskiego. przekazałem wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne.

W przyszłym roku postaramy się rozszerzyć formułę tego spotkania. Tak, by przy okazji świąt spotkać się we wspólny, koleżeńskim gronie z całym zarządem powiatowym oraz zarządami gminnymi.

Życzenia przekazał również współorganizator spotkania, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego w Łasku, Jerzy Skorek.

Zarząd ZPP w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

26 października 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich.

Na spotkaniu omówiliśmy między innymi pomysł likwidacji sieci laboratoriów funkcjonujących w ramach stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz przyjęto stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W posiedzeniu Zarządu udział wziął również Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wspólnie z ministrem przedyskutowaliśmy zasady dalszej współpracy resortu ze Związkiem Powiatów Polskich. Nakreśliliśmy również problemy nękające samorząd powiatowy, które przy wsparciu ministra chcielibyśmy próbować rozwiązać.

W całej puli tematów znalazły się m.in. propozycje zmiany finansowania domów społecznych czy problemy ze sposobem realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Sporo miejsca poświęcono również wzrostowi kosztów finansowania pieczy zastępczej. Programy Ministra Pracy i Polityki Społecznej chociaż stanowią istotne wsparcie dla samorządów w zakresie wdrażania przyjętych w ustawie rozwiązań nie mogą stanowić alternatywy dla rozwiązania problemu finansowania pieczy w sposób systemowy. Związek Powiatów Polskich postuluje powrót do dyskusji w tym zakresie, m.in. poprzez rozważenie możliwości zwiększenia udziału samorządów powiatowych w dochodach z podatków dochodowych.

Zarząd ZPP obradował w Ministerstwie Zdrowia

Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Marek Tramś zwołał na 14 listopada br. w Ministerstwie Zdrowia Zarząd ZPP, na którym omawiana była przede wszystkim trudna sytuacja szpitali samorządowych, związana z przedstawionymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia niekorzystnymi warunkami aneksowania umów na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa szpitalnego.

W spotkaniu z Zarządem ZPP uczestniczyli Minister Zdrowia, Bartosz Arłukowicz, Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Agnieszka Pachciarz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zdjęcia ze spotkania na stronie ZPP

O współdziałaniu jst i zmianach wyborczych na Zarządzie ZPP

W dniach 20-21 października 2013 r. w Augustowie obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich. 

Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad była dyskusja i przyjęcie stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

W trakcie spotkania omówione zostały również zmiany w zasadach przeprowadzania wyborów samorządowych. M.in. zgodnie z wyrokiem NSA z lutego br. nie będzie już możliwości łączenia funkcji radnego z pracą kuratora czy wicekuratora oświaty oraz ławnika sądowego.

Gościem Zarządu był m.in. Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju, Prezes GUGiK, który otworzył dyskusję na temat propozycji zmian przepisów zmieniających zakres zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych przez samorządy. O możliwości włączenia samorządów powiatowych w budowę sieci szerokopasmowej w Polsce mówił natomiast minister Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Zarząd przyjął także projekt budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2014. Projekt ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne Związku.

Na Zarządzie ZPP o finansach i drogach

28 sierpnia br. obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich. Tematem dominującym w trakcie naszego spotkania były zagadnienia związane z finansami publicznymi.

Na początku spotkania, poinformowałem Zarząd Związku Powiatów Polskich o wynikach rozmów z Premierem Donaldem Tuskiem na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Omówiłem, zakończoną ostatecznym sukcesem batalię o zniesienie trybu awaryjnego profilu kierowcy oraz poinformowałem o prośbie skierowanej do Premiera w kwestii możliwego przyśpieszenia wypłaty środków na Fundusz Pracy z Ministerstwa Finansów do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jednym z owoców dyskusji na temat finansów publicznych był m.in. przyjęcie apelu Zarządu Związku Powiatów Polskich do parlamentarzystów o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i o samorządzie powiatowym. Dyskusja na temat finansów publicznych nie mogła obejść się również bez zawartego w przedmiotowej ustawie wskaźnika zadłużenia, który według ZPP uniemożliwi kilkuset samorządom przyjęcie budżetu na rok 2014. W rezultacie będziemy świadkami masowego wstrzymywania lub ograniczania wielu rozpoczętych już inwestycji, nie wspominając już o komplikacjach przy planowaniu dużych projektów w perspektywie unijnej 2014-2020. W związku z tym zdecydowaliśmy się przygotować i przesłać do Prezesa Rady Ministrów apel w sprawie niezbędnych zmian w ustawie o finansach publicznych.

Zarząd szczegółowo omówił też zmianę przepisów dotyczących zmiany kategorii drogi zastąpionej nowo wybudowanym odcinkiem drogi. Po szczegółowej analizie zagrożeń organizacyjnych i finansowych, jakie dotknąć mogą w tym przypadku powiaty, podjęliśmy decyzję o przygotowaniu w trybie pilnym odpowiedniego stanowiska, adresowanego do parlamentarzystów oraz właściwego ministra.

Wypracowaliśmy i przyjęliśmy również stanowisko ZPP w sprawie propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego dotyczącej organizacji administracji architektoniczno-budowlanej. ZPP stanowczo protestuje przeciwko działaniom pogarszającym warunki powiatów, a takim – bez wątpienia – byłoby proponowane wyłączenie organów nadzoru budowlanego, działających na szczeblu powiatowym z administracji zespolonej i utworzenie w ich miejsce okręgowych inspektoratów nadzoru budowalnego działających na terenie kliku powiatów.

 Wszystkie dokumenty i stanowiska omawiane w trakcie spotkania