Facebook

PSL Powiat Łaski

Facebook

Kalendarium

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Galeria

Statystyki

  • Wszystkich wizyt: 152133
  • Dzisiaj wizyt: 4
  • Wszystkich komentarzy: 186

sport

Podsumowaliśmy sportowy rok szkolny 2013/2014

P1250147

12 września br. w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się Walne Zebranie podsumowujące osiągnięcia sportowe szkół w zawodach organizowanych przez Łaski Szkolny Związek Sportowy.

Najlepsze szkoły w zawodach organizowanych przez Łaski Szkolny Związek Sportowy w roku szkolnym 2013/2014 zostały uhonorowane statutami i dyplomami ufundowanymi przez Powiat Łaski.

Po podsumowaniu odbyła się również dyskusja na temat sportu szkolnego. Zawody szkolne organizowane przez ŁSZS są corocznie dofinansowywane z budżetu Powiatu Łaskiego.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2014 r. realizacji zadań w sferze sportu

 Zarząd Powiatu Łaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2014 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

1. Zadanie polega na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego.

2. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 20 000 zł.

3. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Ofertę realizacji zadania należy złożyć, pod rygorem nieważności, na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru dotyczących realizacji tych zadań oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druki oferty dostępne są w pokoju nr 7 Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1 oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego www.lask.com.pl.

3. Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym.

4. Do oferty należy dołączyć

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub jego kserokopię,

b) sprawozdanie finansowe (tj. bilans i rachunek zysków i strat) i sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 lub ich kserokopię.

5. Każda strona kserokopii dokumentów dołączanych do oferty powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

6. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

7. Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2014 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego”, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1, 98-100 Łask, do 19 lutego 2014 r. (środa) do godz.15.00.

8. W przypadku złożenia kilku ofert przez jednego oferenta, każda oferta powinna być złożona oddzielnie.

9. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łasku.

10. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ORAZ WZÓR OFERTY NA STRONIE POWIATU ŁASKIEGO 

Podsumowanie rywalizacji sportowej ŁSZS

W piątek 14 czerwca odbyło się Uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół za rok szkolny 2012 / 2013. W spotkaniu uczestniczyłem ja oraz Wicestarosta Wojciecha Sikora.

W trakcie spotkania przedstawiono wyniki współzawodnictwa sportowego w kończącym się roku szkolnym oraz wręczono wyróżnienia i nagrody. Znalazła się również  chwila na dyskusję dotyczącą szkolnego sportu na terenie powiatu łaskiego.

Ze swojej strony wręczyłem również dwa medale pamiątkowe „W dowód uznania” dla Grzegorza Kuświka oraz Profesora Włodzimierza Ziółkowskiego za ich systematyczne i bezinteresowne wsparcie łaskiego sportu szkolnego.

 

[Nie odnaleziono galerii]

Zarząd, Dializa, Olimpiada i RIO

Kilka słów na temat godnych uwagi wydarzeń ostatnich dwóch dni minionego tygodnia.

VIII Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

Wziąłem udział w otwarciu Olimpiady Osób Niepełnosprawnych organizowanej pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Zawody odbyły się na obiekcie łaskiego CSiR. W otwarciu wziął udział również Wicemarszałek Dariusz Klimczak.

Zarząd Powiatu Łaskiego

Czwartkowe posiedzenie Zarządu Powiatu Łaskiego w dużej mierze poświęcone było łaskiej oświacie. Omawialiśmy arkusze organizacyjne wszystkich szkół powiatowych na rok szkolny 2013/2013 oraz bieżącą sytuację łaskiej oświaty, na tle postępującego niżu demograficznego.

Spotkanie z Prezesem Centrum Dializa

Odbyłem spotkanie z prezesem Centrum Dializa Jackiem Nowakowskim. Rozmowa dotyczyła bieżącego funkcjonowania łaskiego szpitala. Prezes Nowakowski zapewnił, że do końca czerwca naprawione zostaną windy oraz uruchomiony zostanie sklepik dla pacjentów i pracowników. Ponadto, omawiana była również obsada pielęgniarska na poszczególnych oddziałach. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Razem ze Skarbnik Powiatu Łaskiego Dorotą Cieślak odebraliśmy raport z sześciotygodniowej kontroli, stwierdzający prawidłowość funkcjonowania powiatu oraz zawierający pozytywną opinię w zakresie udzielenia absolutorium.

Ruszyły zapisy na VIII Bieg Pamięci JPII

7 kwietnia odbędzie się kolejna edycja Biegu Pamięci Jana Pawła II.  W 2013 roku obchodzimy VIII rocznicę śmierci Papieża Polaka.

Powiat Łaski nieprzerwanie od 2006 roku we współpracy  z władzami samorządowymi gmin z terenu Powiatu Łaskiego, Księdzem Prałatem Marianem Ciupińskim, Proboszczem Parafii NP NMP w Łasku oraz środowiskiem sportowym organizuje Bieg Pamięci Jana Pawła II w Łasku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Taka forma pamięci o Papieżu Polaku cieszy się wielką popularnością wśród mieszkańców Powiatu Łaskiego. Wydarzenie skutecznie wpisało się świadomość lokalnej społeczności, a lista startowa uczestników z roku na rok staje się coraz dłuższa.

Zgłoszenia zbiorcze ze szkół oraz indywidualne (w poszczególnych kategoriach) przyjmowane są do 28 marca br. w Starostwie Powiatowym w Łasku, pokój nr 24 lub pod numerem telefonu: 043 675-68-24 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@lask.com.pl.

Przygotowania ruszyły

Rozpoczynamy przygotowania do VIII edycji Biegu Pamięci Jana Pawła II. We wtorek, w budynku Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne przedstawicieli wszystkich instytucji i podmiotów zaangażowanych corocznie w przygotowanie tego wydarzenia.

Najważniejszym punktem do przedyskutowania była propozycja nowych tras biegowych. Dystansowo nic nie ulega zmianie. Musimy po prostu ominąć jakoś miejsca objęte pracami rewitalizacyjnymi na Placu 11 Listopada.

Tradycyjnie, przy organizacji, Powiat Łaski będzie mógł liczyć na wsparcie wszystkich gmin leżących na terenie naszego regionu. Za co jeszcze raz, serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi oraz wszystkim Wójtom.

Chęć działania i pomoc zaoferowali również przedstawiciele duchowieństwa, policji, straży pożarnej, wojska oraz organizacji pozarządowych. Wszyscy zwarci i gotowi do pracy. Nic tylko czekać na efekty i VIII już edycję Biegu Pamięci.

PS. Jest szansa, że w tym roku będziemy mieli dla Was również sporą technologiczną niespodziankę, która – jeśli się uda ją wprowadzić – na pewno zwiększy atrakcyjność rywalizacji :)