Facebook

PSL Powiat Łaski

Facebook

Kalendarium

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Galeria

Statystyki

  • Wszystkich wizyt: 152133
  • Dzisiaj wizyt: 4
  • Wszystkich komentarzy: 186

konferencja

Konferencja „Zarządzanie i Finanse”

20141203-IMG_0298

W dniach 2-3 grudnia br. wziąłem udział w Forum Nowoczesnego Samorządu „Zarządzanie i Finanse” 2014 w Warszawie.

Organizatorem spotkania był Związek Banków Polskich wraz z Centrum Prawa Bankowego. Na forum podejmowano tematy związane z wyzwaniami stojącymi przed jednostkami samorządu terytorialnego, a także jakie rozwiązania usprawnią rozwój i zarządzanie ich finansami.

Jako reprezentant środowiska samorządowego zabrałem głos drugiego dnia konferencji. W trakcie swojego wystąpienia zaapelowałem do przedstawicieli banków oraz instytucji finansowych o większą przychylność dla samorządów. Podjąłem tematy związane m.in. z rozwojem i finansowaniem inwestycji, realizowaniem zadań własnych czy stabilnych warunkach prawnych i jasności przepisów.

Konferencja „Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014″

nszif.2014.logo.400xPodczas forum, na które zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz przedsiębiorstw komunalnych, zastanowić będziemy się nad tym, jakie wyzwania stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego, a także jakie rozwiązania usprawnią rozwój i zarządzanie ich finansami.

Do udziału w Forum Nowoczesnego Samorządu organizatorzy zaprosili prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz osoby ściśle powiązane z funkcjonowaniem samorządów (np. skarbników, naczelników ds. funduszy unijnych).

Forum rozpocznie się od części inauguracyjnej pt. NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM. Po zakończeniu części wprowadzającej uczestnicy wezmą udział w dwóch ścieżkach tematycznych:

SESJA I: REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH SAMORZĄDU

Potrzeby w zakresie usług publicznych w Polsce są ogromne, a możliwości finansowe ich realizacji – ograniczone. Zwiększenie (w okresie 10 lat) majątku w tym sektorze do średniej obecnie wysokości w krajach zachodnioeuropejskich oznaczałoby wzrost rocznych nakładów inwestycyjnych do poziomu, któremu JST nie są w stanie podołać samodzielnie bez udziału sektora finansowego, prywatnego i UE.

Jednym z omawianych obszarów zaproponowanych w obrębie sesji Realizacja zadań własnych samorządu jest budownictwo czynszowe; w gospodarce wolnorynkowej zasadniczo funkcjonują dwa modele zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej: dochodzenie do własności mieszkania (zakupu) lub też do dachu nad głową (wynajmu). W obu z nich możliwy jest interwencjonizm państwa, a więc przejęcie na siebie obowiązku ułatwienia dostępu do własności i (lub) wynajmu mieszkania. Rewitalizacja jako jeden z elementów zrównoważonego rozwoju miasta znalazła wiele miejsca (obszarów finansowania) w programach polityki krajowej, jak również UE w RPO.

Przewidujemy, że tak jak w roku ubiegłym z zaproszenia skorzysta kilkuset samorządowców z całej Polski. Ważną kwestią jest to, że forum odbędzie się kilka tygodni po lokalnych wyborach w JST, dlatego można spodziewać się licznego przybycia osób, które po raz pierwszy obejmą władzę na polskiej scenie samorządowej.

SESJA II: SESJA FINANSOWO-SAMORZĄDOWA

„Nowe otwarcie – nowe wyzwania. Czy JST i banki będą w stanie podołać oczekiwaniom w świetle aktualnych i nowych regulacji?”

Jednostki samorządu terytorialnego z uwagi na ograniczone możliwości finansowe wynikającecz wieloletnich wydatków inwestycyjnych oraz realizacji zadań własnych (oświata, ochrona zdrowia, transport, mieszkalnictwo i wiele innych) stają wobec permanentnej potrzeby poszukiwania finansowania zewnętrznego. W Sejmie rozpatrywane są obecnie projekty zmian ustawowych, które mogą znacznie wpłynąć na dostępność do finansowania dla JST.

Restrykcyjne uwarunkowania budżetowe, związane z koniecznością ograniczania deficytu budżetowego, skłaniają do aktywnego poszukiwania alternatywnych sposobów finansowania, np. PPP.

W trakcie drugiej sesji będę miał przyjemność wygłoszenia wystąpienia wprowadzającego na temat „Nowe otwarcie – nowe wzywania. Czy JST i banki będą w stanie podołać oczekiwaniom w świetle aktualnych i nowych regulacji”.

1 2 3

Pakt dla zdrowia

Z inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego, pod patronatem wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka, podczas specjalnej konferencji z udziałem przedstawicieli pacjentów oraz środowiska medycznego, wypracowany został „Pakt dla Zdrowia”.

Dokument zawiera najważniejsze zadania jakie PSL planuje zrealizować w ochronie zdrowia. Priorytety zostały wypracowane po wysłuchaniu stanowisk ekspertów z zakresu ochrony zdrowia, reprezentantów pacjentów oraz środowisk medycznych, samorządowców, środowiska naukowego oraz przedsiębiorców.

Jako główne cele zmian w ochronie zdrowia wskazane zostały:

1 Zwiększenie całkowitych nakładów finansowych na ochronę zdrowia w Polsce do 10 % PKB, co jest wskaźnikiem zbliżonym do najlepszych systemów zdrowotnych w UE i zapewnia stabilne i bezpieczne warunki funkcjonowania ochrony zdrowia dla pacjentów oraz personelu medycznego. Zwiększenie nakładów nastąpi m.in. dzięki pozyskaniu środków na inwestycje z nowej perspektywy środków UE, partnerstwu publiczno – prywatnemu, skróceniu dotychczasowej drogi przepływu pieniędzy w ochronie zdrowia od osób ubezpieczonych do świadczeniodawców.

2 Uchwalenie przez Parlament tzw. „Konstytucji Zdrowia” czyli ustawy o zdrowiu publicznym, w której znajdą się rozproszone po kilkudziesięciu aktach prawnych ponadsektorowe zadania ochrony zdrowia w Polsce. W ustawie określone zostaną rzeczywiste i możliwe do realizacji w określonym czasie priorytety zdrowotne finansowane ze środków publicznych, precyzyjne przypisanie odpowiedzialności za poszczególne obszary zdrowia publicznego ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

3 Zapewnienie równości w zdrowiu poprzez zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej dla obywateli bez względu na ich dochody, status społeczny oraz miejsce zamieszkania dzięki m.in. wzmocnieniu roli lekarza rodzinnego, który jest przygotowany do samodzielnej pomocy pacjentowi w rozwiązaniu ok. 80 % podstawowych problemów zdrowotnych obywateli oraz finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej w zależności od rezultatów zdrowotnych uzyskiwanych przez lekarza rodzinnego, wzmocnienie kompetencji pielęgniarek i położnych, wprowadzenie tzw. opieki farmaceutycznej umożliwiającej farmaceutom prowadzenie poradnictwa dla pacjentów w aptekach oraz udział w optymalizacji zasad gospodarki lekiem w placówkach szpitalnych, jak również zwiększenie wykorzystania potencjału lekarzy medycyny pracy i ich roli w utrzymania w dobrej kondycji zdrowotnej pracowników, co kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego oraz rozwoju gospodarki.

4 Poprawa sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży – dzięki wysiłkowi na rzecz popularyzacji aktywności fizycznej i prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w celu redukcji problemu nadwagi, cukrzycy, skrzywień kręgosłupa oraz próchnicy oraz eliminację tzw. „żywności śmieciowej” ze szkół dzięki realizacji postanowień nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia złożonej przez posłów PSL i zaakceptowanej przez Rząd RP

5 Stworzenie ponadsektorowych warunków do zdrowego starzenia się społeczeństwa dziękiwdrażanie modelu aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, zwiększania udziału seniorów w życiu społecznym oraz upowszechnianie zasad solidarności międzypokoleniowej – określonych w Długofalowej Polityce Senioralnej na lata 2014 – 2020, przygotowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i przyjętej przez Rząd RP oraz zwiększenie liczby lekarzy geriatrów w systemie opieki zdrowotnej m.in. dzięki stworzeniu „krótkiej ścieżki specjalizacyjnej” dla lekarzy internistów oraz lekarzy medycyny rodzinnej.

6. Zwiększenie skuteczności systemu ratownictwo medycznego w celu ograniczenia zgonów oraz niepełnosprawności powstałych w wyniku nagłych wypadków i zachorowań, jak również w celu wzmocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym wprowadzenie monitorowania jakości i bezpieczeństwa świadczeń udzielanych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego na etapie powiadamiania, dysponowania oraz wykonywania medycznych czynności ratunkowych, zapewnienie optymalnych, z uwagi na skuteczność pomocy medycznej oraz bezpieczeństwo i ergonomię pracy personelu medycznego, 3- osobowych składów podstawowych zespołów ratownictwa medycznego, zwiększenie finansowania działalności Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Szpitalnych Izb Przyjęć, ustawowe uporządkowanie roli ratownika medycznego w systemie ochrony zdrowia oraz systemie bezpieczeństwa publicznego zgodnie z projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych złożonego w Sejmie RP przez posłów PSL w sierpniu 2013 r.

Galeria zdjęć na facebook-u

XI Wojewódzka Konferencja Wydziałów Komunikacji w Łasku

W dniu 24.10.2013r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku spotkali się przedstawiciele wydziałów komunikacji województwa łódzkiego.

Na moje zaproszenie, tego dnia do Łasku przybyli Pan Łukasz Twardowski – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Pan Łukasz Kucharski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD oraz Pan Henryk Waluda – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu.

Konferencja „Przyszłość finansów samorządów – dylematy i wyzwania”

W czwartek 20 czerwca wziąłem udział w konferencji pn. „Przyszłość finansów samorządów – dylematy i wyzwania”, zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. W konferencji udział wzięli m.in.: wiceminister finansów – Hanna Majszczyk, marszałek Senatu RP – Bogdan Borusewicz,  prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi – Ryszard Krawczyk czy senator Janusz Sepioł. Podczas konferencji omówiliśmy stan systemy finansów samorządu terytorialnego oraz problemy stojące przed jst w niedalekiej przyszłości.

[Nie odnaleziono galerii]

Przebieg konferencji

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk omówiła ustawowe rozwiązania służące bezpieczeństwu finansowemu jednostek samorządu terytorialnego. „Od stycznia 2014 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o finansach publicznych, której zapisy pozwolą skuteczniej walczyć z rosnącym zadłużeniem samorządów” – powiedziała. Ustawa wprowadza ograniczenia w zaciąganiu kredytów, a także w wysokości relacji raty zaciągniętego długu do przychodów gminy. „Do wyliczania wysokości zadłużenia nie będą brane pod uwagę pożyczki na inwestycje realizowane ze wsparciem Unii Europejskiej” – dodała wiceminister finansów. W 2012 r. samorządy odpowiadały za 7,6% długu publicznego.

O kondycji finansowej samorządów mówił prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Ryszard Paweł Krawczyk. „System kontroli nad finansami samorządów jest pełen dziur, dzięki czemu łatwo go obejść. Dług samorządów często przenosi się do spółek komunalnych” – powiedział. Podał też przykłady rozwiązań prawnych, które mają zły wpływ na finanse samorządów. Według prezesa Ryszarda Pawła Krawczyka, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nie powinna zostać uchwalona.

Podczas konferencji omówiono także problemy stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego. „Największym wyzwaniem jest przygotowanie się do 1 stycznia 2014 r., gdy nowa ustawa o finansach publicznych wejdzie w życie” – mówił Ryszard Paweł Krawczyk. Zdaniem wiceminister Hanny Majszczyk, kondycja finansowa samorządów jest jednym z najważniejszych elementów stabilności finansowej państwa. Z kolei Unia Metropolii Polskich przedstawiła swoje stanowisko w sprawie koniecznej sanacji systemu finansów samorządowych. Zawiera ono m.in. propozycje podniesienia efektywności działania samorządu oraz zmiany wysokości tzw. janosikowego.

„Od 2004 r., gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, dochody samorządów rosły szybciej niż dochody państwa” – mówił przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Janusz Sepioł, zamykając konferencję. Jak dodał, ogólnie jednak ich sytuacja jest lepsza niż kraju. Zwrócił też uwagę na niestabilność finansową jednostek samorządu. „Tylko 75% samorządów składa w terminie swoje budżety, a ponad 50% musi nanosić poprawki. Przeciętna gmina zmienia swój budżet ponad 30 razy w roku” – stwierdził. W opinii senatora Janusza Sepioła, polski system samorządowy jest dobrze oceniany za granicą. Jak mówił, np. Gruzja jest zainteresowana naszymi rozwiązaniami, co oznacza, że polskie doświadczenia są cenione na świecie.

 

Forum samorządowe PSL

16 maja 2013 roku, w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP odbyło się Forum Samorządowe, przygotowane przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także przez dr Czesława Siekierskiego Posła do Parlamentu Europejskiego i organizatora Instytutu Politycznego im. Macieja Rataja (think tanku PSL).

Konferencję rozpoczął były Marszałek Sejmu RP, Józef Zych. W Forum uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu terytorialnego oraz parlamentarzyści PSL, a także Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Głównym celem Forum Samorządowego było omówienie programów wykorzystania środków z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Uczestnicy wielokrotnie podnosili potrzebę wsparcia zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwego podziału środków unijnych tak, aby uboższe gminy, nie dysponujące odpowiednim wkładem własnym, wymaganym w przyznawaniu pomocy finansowej, miały szansę uczestniczenia w procesie ogólnonarodowego rozwoju. W przeciwnym razie stale narastać będą nierówności między obszarami bardziej zamożnymi, które rozwijają się dynamicznie i do których napływa kapitał inwestycyjny, a między obszarami rozwijającymi się wolniej z powodu gorszych warunków infrastrukturalnych i mniejszych dochodów.

Na Forum wielokrotnie więc podkreślano, iż rozwój tych słabiej rozwiniętych obszarów jest niezbędnym a wsparcie dla nich powinno wynikać z fundamentalnej zasady sprawiedliwości, którą kieruje się Unia Europejska przy podziale środków na rozwój.

[Nie odnaleziono galerii]