Facebook

PSL Powiat Łaski

Facebook

Kalendarium

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Galeria

Statystyki

  • Wszystkich wizyt: 152133
  • Dzisiaj wizyt: 4
  • Wszystkich komentarzy: 186

budżet

V Sesja Rady Powiatu Łaskiego

P1280528

9 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyła się V Sesja Rady Powiatu.

Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było podjęcie uchwał dotyczących reorganizacji systematu oświaty na terenie Powiatu Łaskiego. Po długiej, ponad godzinnej dyskusji większość radnych zdecydowała o wygaszeniu szkół wchodzących w skład ZSP nr 2 w Łasku (popularny Elektryk) oraz wygaszeniu technikum i liceum zaocznego działającymi w ramach Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.

Szkoła w Ostrowie będzie jednak mogła nadal prowadzić nabór do klasy o profilu mundurowym oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Ponadto, podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2015 r. oraz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2015-2028.

Przekazanie budżetu Powiatu Łaskiego na 2015 rok

10807603_10201767466267132_1749013990_o

W czwartek, 13 listopada 2014 r. Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego Andrzeja Banaszczyka projekt budżetu Powiatu Łaskiego na 2015 rok.

Projekt budżetu na rok 2015 został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Łaskiego. Po przekazaniu budżetu przewodniczącemu, pracę nad dokumentem i jego ostatecznym kształtem rozpocznie Rada Powiatu Łaskiego.

W spotkaniu na którym oficjalnie przekazano dokument udział wzięła również Skarbnik Powiatu Łaskiego Pani Dorota Cieślak.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ wykonawczy ma obowiązek złożyć projekt budżetu do 15 listopada do przewodniczącego rady.

Wykonanie budżetu Powiatu Łaskiego za 2013 rok

Budżet Powiatu Łaskiego na 2013 rok został uchwalony 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Powiatu Łaskiego Nr XXVII/242/12. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian zarówno po stronie dochodów, wydatków i przychodów.

Wartość planu ogółem po wprowadzonych zmianach stosownymi uchwałami to kwoty:

- dochody 39.770.678 zł

- wydatki 60.312.414 zł

- przychody 21.009.382 zł

- rozchody 467.646 zł

Dochody na dzień 31.12.2013 r. zamknęły się kwotą 40.694.978,68 zł co stanowi 102,3 % planu czyli wpłynęły 924 tyś. zł ponad plan.

Zrealizowano następujące dochody:

- dochody własne 12.108.419,30 zł tj. 111 % planu

- subwencje 19.563.846,00 zł tj. 100 % planu

- dotacje 7.392.431,71 zł tj. 99 % planu

- środki pozyskane 1.630.281,67 zł tj. 86 % planu

Znacznie wyższe od planowanych były wpływy ze sprzedaży majątku Powiatu o 430 tyś zł. Natomiast niezrealizowanie planu dochodów dotyczyło m.in.: dotacji celowych od innych jst na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Łaskiego.

Wydatki

Planowane wydatki budżetu Powiatu zostały zrealizowane na kwotę 53.991.952,37 zł czyli 89,5% planu w tym:

- wydatki majątkowe 1.860.203,30 zł tj. 82 % planu

- wydatki bieżące 51.518.642,94 zł tj. 90 % planu

- wydatki bieżące ze środków UE 613.106,13 zł tj. 90 % planu

Niewykonanie planu wydatków wynikało przede wszystkim z rozliczenia zobowiązań przyjętych przez Powiat w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z o.o. oraz z oszczędności na wydatkach majątkowych i bieżących, z nieuruchomienia niektórych zadań i niepełnego wykorzystania dotacji z UE.

Warto przypomnieć, że udzielona Powiatowi Łaskiemu pożyczka z budżetu państwa w ramach prowadzonego postępowania naprawczego, która wpłynęła na konto Powiatu 14 listopada 2013 r. w kwocie 18.940.528 zł, została wykorzystana zgodnie z umową pożyczki czyli na spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 217).

Przejęte przez Powiat zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem do umowy pożyczki na kwotę 16.044.299,88 zł.

Ponadto ze środków własnych Powiatu na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ w Łasku została wydatkowana w 2013 r. kwota 637.546,47 zł.

W dniu 27 grudnia 2013 r. Powiat Łaski dokonał zwrotu niewykorzystanej części pożyczki w kwocie 2.896.228,12 do Ministerstwa Finansów. Zwrot wynikał przede wszystkim z umorzenia części zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz wobec PFRON (prawie 2,1 mln zł). Ponadto zawarliśmy ugody z 82 wierzycielami, którzy również zrezygnowali z części swoich należności na kwotę 202.356,06 zł.

Dokonany zwrot spowodował zmniejszenie o kwotę 2.896.228,12 zł kapitału pożyczki do spłaty przez Powiat do kwoty ogółem 16.044.299,88 zł. Pozwoliło to na aneksowanie umowy pożyczki i zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu zaoszczędzone środki z tytułu niższych rat kapitałowych oraz odsetek w kolejnych latach zostały przeznaczone na infrastrukturę drogową.

Warunkiem pozyskania pożyczki z budżetu państwa na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Łasku było wprowadzenie Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego. Władze powiatu zgodnie z uchwałą nr XXIX/256/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 7 marca 2013 r. wprowadziły Program Postępowania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego, zmieniony Uchwałą XXXII/274/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r., w którym poza wydzierżawieniem szpitala wdrożyły następujące działania poprawiające sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012 -2028, których łączne efekty oszacowano w kwotach jak niżej poprzez zmniejszenie wydatków na:

- bieżące utrzymanie dróg – 8.444.175 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.531.450 zł

Razem efekty finansowe programu postępowania naprawczego to 12.975.625 zł.

Program naprawczy jest opracowaniem, które zawiera analizę stanu finansów powiatu, plan przedsięwzięć naprawczych, efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych wraz uzasadnieniem.

Pomimo realizacji programu postępowania naprawczego zostały wygospodarowane środki na zadania inwestycyjne, na które w 2013 roku przeznaczyliśmy kwotę 1.838.385 zł, a źródłem ich pokrycia były:

- środki własne Powiatu 89 % 1.642.756 zł

- środki pozyskane ( dotacja z FOGR i ŁUW w Łodzi oraz z Gminy Łask, Buczek i

Wodzierady) 11 % 195.629 zł

W zakresie poprawy jakości dróg powiatowych wydatkowano 1. 818.385,99 zł tj. 98,9 % wszystkich wydatków inwestycyjnych a zrealizowano m.in.:

  • Przebudowę drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego – 854 098,03 zł,
  • Przebudowę drogi powiatowej Nr 2301E Sędziejowice – Buczek na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 483 do obiektu mostowego tj. na długości 410 m, ul. Zielona w Buczku – 242 597,70 zł,
  • Przebudowę drogi powiatowej Nr 2321E Borszewice – Bałucz – Anielin na odcinku od km 0+000 do km 0+902 – 281 794,39 zł
  • Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice od km 0+525 do km 1+216 – 198 893,45 zł,
  • Remont drogi powiatowej Wronowice – Kolumna – 182 038,68 zł,
  • Remont chodnika przy ul. Wileńskiej – 58 963,74 zł

Natomiast w ramach wydatków bieżących w zakresie infrastruktury drogowej zostały zrealizowane m.in.:

- remont drogi Grabia-Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice 352.429,80 zł

- zakup kostki brukowej – chodnik Zawady 20.820,04 zł

- remont najazdów kolejowych (ul. Lutomierska i ul. Sportowa) 34.777,70 zł

- profilowanie dróg gruntowych i poboczy (Jamborek, Bałucz-Anielin, Kiki-Mauryców) 27 711,60 zł

- wycinka drzew i zakrzaczeń 18.540,16 zł

- oznakowanie poziome ulic 9.330,92 zł

- remont wpustów i przepustów 42.153,76 zł

- przeglądy mostów i dróg 7 000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg 285.555,92 zł

- kosztorysy inwestorskie i projekty budowlane 43 050,00 zł

- zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg 263 604,16 zł

- odmulanie rowów 43.468,20 zł

Razem 1.148.442,26

W 2013 roku na utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Łaskiego poniesione zostały wydatki na kwotę ogółem 2.944.789 zł.

W minionym roku z dotacji oraz środków pozyskanych zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę 21.818 zł. Dokonano zakupu dwóch kserokopiarek i laptopa oraz sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

 Warto przypomnieć, że w minionym roku zostały pozyskane środki w wysokości 1 630.282 zł, w tym m.in:

1) wpłynęły środki z EFS na realizację projektów: 734.441 zł

„Szansa na godne życie”, „Impuls IV”, „Impuls V” „Leonardo da Vinci”

2) otrzymaliśmy dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w 9.000 zł

Łodzi na zakup kserokopiarki oraz laptopa dla PINB w Łasku

3) w ramach porozumień od j.s.t otrzymaliśmy środki z:

• Gminy Łask na „Przebudowę drogi Nr 2319 E Łask, ul. Batorego” 20.000 zł

• Gminy Wodzierady na „Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice od km 0+525 do km 1+216″ 20.000 zł

• Gminy Buczek na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2301E Sędziejowice – Buczek” 54.249 zł

4) otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 107.310 zł w ramach FOGR z przeznaczeniem na:

a) Przebudowę drogi powiatowej Nr 2321E Borszewice – Bałucz – Anielin na odcinku od km 0+000 do km 0+902 101.380 zł

b) Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 5.930 zł

5) otrzymaliśmy środki z NFOŚiGW z tytułu złomowania pojazdów 8.000 zł.

Ponadto na konto Powiatu wpłynęły środki z PFRON na „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osoba na wózku inwalidzkim” w kwocie 150.000 zł. Zgodnie z umową zostaną one wykorzystane w 2014 r.

W 2013 roku budżet Powiatu Łaskiego zasiliły przychody w kwocie 19.837.155 zł, w tym pożyczka z budżetu państwa w wysokości 16.044.300 zł, a pozostałe to wolne środki i nadwyżka z 2012 roku. Pożyczka została wykorzystana na spłatę przejętych przez Powiat Łaski zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku, a nadwyżka i wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Spłaty rat kredytów i pożyczek czyli rozchody stanowiły kwotę 422.646 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2013 roku to kwota 25.796.628,57 zł, na które składają się :

1) wcześniej zaciągnięte przez Powiat Łaski kredyty i pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 1.364.575,67 zł

2) pożyczka z budżetu państwa na spłatę w 2013 roku zobowiązań SP ZOZ w Łasku 16.044.299,88 zł

3) zobowiązania przejęte przez Powiat Łaski w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do spłaty w latach 2014-2027 8.387.753,02 zł

Na 31.12.2013 r. w związku z przejęciem zobowiązań SP ZOZ w Łasku Powiat Łaski osiągnął 12.251 tyś. deficytu operacyjnego, przy planowanych 20.541 tyś zł, czyli 65 % planu. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione za 2013 r. (odpowiednio 2,99 i 42,8) a także w latach 2014-2028 pomimo przejęcia przez Powiat zobowiązań SP ZOZ w Łasku.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łaskiego z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2013 rok otrzymało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz RIO w Łodzi.

Dyskusja na temat oświaty

W nawiązaniu do publikacji prasowej Dziennika Łódzkiego z dnia 6 grudnia 2013 r. dotyczącej perspektywy obniżenia subwencji oświatowej dla Powiatu Łaskiego o 1 milion złotych, zaznaczam i wyraźnie podkreślam, że moją intencją nie jest namawianie Radnych Rady Powiatu Łaskiego do likwidacji, którejś z funkcjonujących placówek, ale zasygnalizować problemu, który od dłuższego czasu dławi łaską oświatę. Tym bardziej, że w samym ubiegłym roku nabór do szkół Powiatu Łaskiego był mniejszy o 184 osoby.

W lutym radni ponownie staną przed tym dylematem – ponieważ jeśli dołożymy milion złotych do oświaty, gdzieś te pieniądze będzie trzeba w budżecie znaleźć i najprawdopodobniej nie będą mogły być realizowane niektóre inwestycje.

Decyzję o rozwiązaniu tego problemu podejmie ostatecznie cała rada.

Jeśli na komisjach pojawi się propozycja połączenia szkół, odpowiednio wcześniej informowana będzie o tym również opinia publiczna. Przy ostatecznym rozstrzygnięciu brane będą pod uwagę wszystkie pomysły i propozycje.

Budżet na 2014 rok przekazany Przewodniczącemu

W piątek, 15 listopada 2013 r. przekazałem na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego Andrzeja Banaszczyka i Wiceprzewodniczącego Grzegorza Czyżaka projekt budżetu Powiatu Łaskiego na nadchodzący rok. Po przekazaniu budżetu przewodniczącemu, pracę nad dokumentem i jego ostatecznym kształtem rozpocznie Rada Powiatu Łaskiego.

W spotkaniu na którym oficjalnie przekazałem dokument udział wzięli również: Wicestarosta Łaski Wojciech Sikora oraz Skarbnik Powiatu Łaskiego Dorota Cieślak. Dzień wcześniej, projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Łaskiego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ wykonawczy ma obowiązek złożyć projekt budżetu do 15 listopada do przewodniczącego organu uchwałodawczego.

Powiat Łaski w czołówce rankingu „Wspólnoty”

 

Magazyn „Wspólnota” opublikował ranking jednostek samorządu terytorialnego pod względem wykorzystania środków unijnych.

W kategorii powiatów, Powiat Łaski został sklasyfikowany na 5. miejscu w Województwie Łódzkim i 30. w skali całego kraju. Wysokie miejsce w rankingu Wspólnoty pokazuje, że pomimo kryzysu, potrafimy skutecznie aplikować o środki z funduszy Unii Europejskiej i dobrze je wykorzystywać!

Ranking obejmował dane odnoszące się do wydatków samorządowych poniesionych w latach 2009-2012 w ramach środków zewnętrznych. Podstawą do przygotowania rankingu były sprawozdania budżetowe JST.

Sprawozdanie za 2013 r. cz. 1

Na XXXIII sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 czerwca 2013 roku radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego. Za uchwałą opowiedziało się 14 radnych, od głosu wstrzymał się jeden radny i jeden był przeciwny. Dzisiaj rozpoczynam kilkuczęściowe (pojawiające się w posiadanego wolnego czasu) sprawozdanie.

Dla tych którzy się nie orientują – absolutorium dotyczy finansów publicznych i jest mechanizmem służącym do kontroli wykonywania budżetu przez organ wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego i jest dokonywana corocznie przez organy stanowiące tych jednostek. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Zarządu Powiatu Łaskiego na podstawie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu, zawiera zestawienie dochodów i wydatków  oraz przychodów i rozchodów, które wynikają z ewidencji księgowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

I kilka bardzo ważnych cyferek na zakończenie. Wartości ogółem planu po wprowadzonych zmianach stosownymi uchwałami na 31 grudnia 2012 r. zamknęły się w Powiecie Łaskim ostatecznie kwotami:

- dochody  41.801.693 zł

- wydatki   39.891.317 zł

- przychody 751.055 zł

- rozchody  2.661.431 zł

Dochody zrealizowane to 42.041.376 zł, co stanowi 100,6% planu, w tym:

- dochody własne 13.326.959 zł

- subwencje 19.535.655 zł

- dotacje  7.461.665 zł

- środki pozyskane 1.717.097 zł

Natomiast planowane wydatki zrealizowano na kwotę 37.631.987 zł, co stanowi 94,3% planu, w tym:

- wydatki majątkowe 1.555.164 zł

- wydatki bieżące 36.076.823 zł

Historyczna chwila

Polska jest wielkim zwycięzcą szczytu unijnego  - co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Wielkie gratulacje należą się Premierowi oraz całej polskiej delegacji. W czasie kryzysu udało nam się otrzymać jeszcze więcej pieniędzy, niż w poprzedniej perspektywie. To wielki sukces i historyczna chwila, ponieważ za tym środkami podążą strategiczne inwestycję, które będę kolejnym dużymkrokiem, w rozwoju naszego kraju. Niezależnie od tego, kto w danym będzie rządził krajem.

Środki na Wspólną Politykę Rolną w Unii Europejskiej dla wszystkich państw spadły o 10 %, a dla Polski udało się utworzyć mechanizmy, aby budżet ten mógł wzrosnąć o 10 %.

Według przyjętych propozycji mogą nastąpić przeniesienia do 25 % z II filaru na I filar Wspólnej Polityki Rolnej. Dzięki temu płatności bezpośrednie dla polskich rolników zostały obronione i w kolejnych latach powinny osiągnąć poziom średniej unijnej, co było naszym celem w toczących się negocjacjach.

Przesunięte środki będą mogły być uzupełnione z budżetu krajowego, a część zadań dotychczas realizowanych z tego filara będzie sfinansowana środkami z funduszy spójności.

Warto inwestować w rolnictwo, gdyż jest ono naszą szansą na dalszy, dynamiczny rozwój, bowiem już teraz sprzedajemy ¼ naszej produkcji rolnej zagranicę, a osiągane dodatnie saldo tej wymiany wynosi ponad 3,5 mld euro. To sektor, która osiąga wyniki, dzięki którym uzyskujemy nadwyżki przy jednoczesnym utrzymaniu setek tysięcy miejsc pracy w kraju.

XXVIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

XXVII sesja Rady Powiatu Łaskiego odbędzie 31 stycznia 2013 r. (czwartek) o godz. 13.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1. W porządku obrad min.: ślubowanie nowej radnej, zmiany do budżetu i WPF oraz upoważnienie Zarządu Powiatu Łaskiego do reprezentowania Powiatu Łaskiego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo- przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty”.

Budżet uchwalony

Na kończącej 2012 rok sesji Rady Powiatu Łaskiego przyjęty został budżet samorządu na nadchodzący rok, w którym nasze dochody wyniosą 38 milionów złotych.

Tym samym, w stosunku do ustępującego roku dochody (przede wszystkim dochody własne 12 milionów oraz subwencje ok. 19 milionów) Powiatu Łaskiego wzrosną o blisko 6%.

Nasze wydatki w 2013 roku powinny zamknąć się w kwocie 37,5 milionów złotych, z czego tradycyjnie najwięcej, bo aż 16,5 milionów pochłonie oświata.  Wydatki na oświatę  na nadchodzący rok ustalone zostały na poziomie subwencji oświatowej. W opracowaniu jest koncepcja związana z reorganizacją oświaty, która doprowadzi do lepszego wykorzystania bazy lokalowej oraz zmniejszenia kosztów osobowych i wydatków związanych z utrzymaniem szkół.

W nadchodzącym roku Zarząd Powiatu nie przewiduje zaciągania żadnych zobowiązań.

Bardziej szczegółową analizę budżetu postaram się opublikować po Nowym Roku. Póki co, życzę wszystkim magicznego Sylwestra oraz mnóstwo pomyślności w nadchodzącym, 2013 roku!